Stadslandbouw op braakliggende terreinen

De gemeente maakt het voor bewoners en ondernemers eenvoudiger om tijdelijk gebruik te maken van gemeentelijke braakliggende terreinen. Tijdelijke initiatieven moeten voldoen aan drie voorwaarden: ze mogen de gemeente geen extra geld kosten, het initiatief heeft aantoonbaar draagvlak in de buurt en de gemeente kan het tijdelijk gebruik tussentijds beëindigen.

Verspreid over de stad liggen braakliggende terreinen. Sommige in eigendom van de gemeente, andere in eigendom van particulieren of ondernemingen. De terreinen hebben hun beoogde eindbestemming nog niet bereikt en het gebruik is nog niet gerealiseerd. Vaak bestaat die situatie al jaren en is er niet direct zicht op bebouwing in de nabije toekomst. Door een tijdelijke bestemming te geven aan deze terreinen verbetert het aanzicht en kan het, afhankelijk van het initiatief, ook een impuls zijn voor de sociale cohesie in een buurt.

Hoe werkt het?

Initiatiefnemers maken hun voorstel bekend via een aanmeldingsformulier op de gemeentelijke website, waarna een Intake Adviesteam de uiteindelijke afweging maakt. Als een initiatief wordt goedgekeurd worden de afspraken vastgelegd in een beheer- of huurovereenkomst.

Geen vergunning nodig voor groene invulling

Er wordt onderscheid gemaakt tussen initiatieven met een groene invulling of stadslandbouw en overige initiatieven. Initiatiefnemers met plannen voor een groene invulling of stadslandbouw kunnen op diverse plaatsen terecht voor informatie of ondersteuning bij het uitwerken van het voorstel. Transitiestad kent diverse deskundigen die met deze procedure kunnen helpen. Voor deze groene initiatieven is geen omgevingsvergunning meer nodig. Commerciële initiatieven hebben wel een vergunningsplicht.

Contact

Initiatiefnemers kunnen aanvragen indienen via de website van de gemeente, zie: